Back to top

SRPŠ a ŠR

SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

SRPŠ při Základní škole, Liberec, Broumovská je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci školy a škole přidružených kulturních, sportovních a zájmových kroužků.

SRPŠ Broumovská Liberec, z. s. (IČ 05197961) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

SRPŠ Broumovská Liberec, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zastupování zájmů dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti a spolupráce při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí; rozvoj zájmové činnosti dětí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolu (Broumovská 847/7, Liberec 6).

Orgány spolku:

základní organizační jednotka: členská schůze = třídní kolektiv rodičů či zákonných zástupců

nejvyšší orgán spolku: shromáždění = složeno z třídních důvěrníků, řídí činnost spolku

statutární orgán: výbor spolku = předseda, místopředseda a hospodář

Za spolek jednají předseda a místopředseda. Ti jsou oprávněni jednat samostatně navenek se státními orgány a veřejností doma i v zahraničí. Mají povinnost o svých jednáních informovat shromáždění.

Výši příspěvku pro rok 2016/17 byla odhlasována shromážděním a činí 300,-Kč za jedno dítě a 200,-Kč za každého dalšího sourozence.

Číslo účtu SRPŠ je 2501064343/2010.

Variabilní symbol: Variabilní symbol mají děti uveden v žákovských knížkách. Jedná se o sedmimístné číslo (rok nástupu + evidenční číslo žáka). Budeme rádi, když do poznámek k platbě uvedete jméno dítěte.

ico_pdf.gif, 1 kB Stanovy spolku SRPDŠ

Zápis ze schůze SRPŠ - listopad 2017

Veškeré dotazy a podněty na výbor SRPŠ můžete zasílat na emailovou adresu: srpsbroumovska@volny.cz

 

Seznam výboru SRPŠ (třídních důvěrníků):

třída třídní důvěrník
1. A p. Jankovič
1. B  
2. A p. Rychlá 
2. B p. Ruláková   
2. C p. Houdová   
3. A p. Prokopová
3. B p. Slabý
3. C p. Kovářová
4. A p. Mochalová
4. B p. Samšiňáková
4. C p. Zmatlíková
5. A p. Matějková
5. B p. Fotrová
6. A p. Jirgesová
6. B p. Smolková
7. A  
7. B  
8. A p. Čechová
8. B p. Baudyšová
9. A  
9. B p. Nezmar

 

Školská rada

Školská rada je orgán školy předepsaný zákonem č. 561/2004 Sb., (školským zákonem).

Umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Pravomoce školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady

  • zástupce rodičů - Ing. Jan Nezmar
  • zástupce školy - Mgr. Alena Hejnová
  • zástupce zřizovatele - Ing. Marie Pavlová


ico_pdf.gif, 1 kB Jednací řád školské rady při ZŠ Broumovská Liberec

ico_pdf.gif, 1 kB Zápis z jednání školské rady dne 29.6.2016

ico_pdf.gif, 1 kB Zápis z jednání školské rady dne 18.10.2016