Back to top

Výuka cizích jazyků

Na naší škole je kladen velký důraz na výuku jazyků. Angličtina se vyučuje již od prvního ročníku a v několika ročnících je posílena hodinová dotace na 4 hodiny v týdnu.

K angličtině přistupujeme především jako k jazyku (prostředku dorozumívání), proto je naším cílem rovnoměrně rozvíjet všechny jazykové kompetence – mluvení, poslech, čtení a psaní. Vedeme žáky od slov, přes fráze a věty až k delší smysluplné konverzaci.

V 1. a 2. ročníku probíhá výuka pouze audioorálně (děti se seznamují s řečí pouze mluvením, poslechem a prováděním různých úkonů typu nakresli, vybarvi, ukaž, zopakuj; nepíší).

Od 3. ročníku se žáci učí i psanou podobu slov. Na prvním stupni převažuje výuka slovní zásoby nad výukou gramatiky. V hodinách mají nezastupitelné místo říkadla, písničky, krátké obrázkové příběhy, jazykové a pohybové hry a různé interaktivní činnosti.

Ve 4. a 5. ročníku mají žáci jednou týdně hodinu s rodilým mluvčím. Třída je rozdělena na dvě menší skupiny, které se při práci s rodilým mluvčím během vyučovací hodiny střídají. Tento přístup koresponduje s naším pojetím výuky jazyka jako komunikačního prostředku a umožňuje žákům získané dovednosti uplatnit přímo v praxi. Rodilí mluvčí se zaměřují na základní konverzační témata a zbavují děti ostychu při používání jazyka. Rodilé mluvčí zajišťuje Swallow school of English.

Od 6. ročníku je rovnoměrně se slovní zásobou rozšiřována i znalost gramatiky. V hodinách jsou zastoupeny interaktivní úkoly, písně, konverzace, poslech a čtení s porozuměním a v neposlední řadě pestrá škála cvičení na rovoj slovní zásoby a gramatiky.

Na prvním stupni vyučujeme podle moderních a osvědčených učebnic z řady Chit Chat, Happy House a Happy Street od Oxford University Press. Na druhém stupni používáme nové učebnice řady Project od OUP a More od Cambridge. K dispozici máme jazykovou učebnu s interaktivní tabulí a učebnu se sluchátky.

 

Výuka anglického jazyka je podpořena kroužkem. V současné době probíhají 2 kroužky angličtiny s rodilým mluvčím – odstupňované individuálně podle věku a jazykových dovedností žáků. Věříme, že kontakt s rodilým mluvčím zbaví děti zábran a přirozeně motivuje ke komunikaci. Stejně jako výuka v našich hodinách, podporuje kroužek s rodilým mluvčím pojetí jazyka jako praktické schopnosti, nejen teoretické znalosti.

Od sedmého ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk. Na naší škole vyučujeme jazyk německý nebo francouzský.

V rámci výuky cizích jazyků se pravidelně zapojujeme do nejrůznějších projektů organizovaných MŠMT a DZS. Za zmínku stojí již ukončený dvouletý projekt Comenius ( 2013-15) nebo týdenní výukové pobyty v Margate ( Velká Británie) a v Lienzu ( Rakousko) v rámci výzvy 56 MŠMT v roce 2015. V letošním roce se zúčastníme dvou eTwinningových projektů s dětmi s 5. a 6. tříd.

V neposlední řadě pořádá škola poznávací zájezdy do Anglie (především Londýn a oblast jižní Anglie) a Francie (Paříž), které poskytují žákům možnost poznat historii, geografii a kulturu Velké Británie a Francie. Během zájezdu do velké Británie jsou žáci ubytováni v hostitelských rodinách a tudíž mají možnost každý den komunikovat v anglickém jazyce.

Zde odkaz na zajímavý projekt na výuku cizích jazyků Jazyky-online.info, kde jsou dostupné různé výukové materiály a testy.Jazyky-online.cz