Back to top

ŠKOLSKÁ RADA - DOPLŇUJÍCÍ VOLBY

V souvislosti rozhodnutím zřizovatele o rozšíření počtu členů školských rad vyhlašujeme na den 12. 11. 2019 volby do školské rady na pozici zástupce rodičů.

Podrobné informace o možnostech hlasování, přihlášení kandidátů apod najdete zde: OZNÁMENÍ - VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Informace o školské radě:

Školská rada, je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Hlavním úkolem školské rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců, za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
Pokud je součástí právnické osoby více škol, zřizuje se pro všechny tyto školy jedna školská rada.

Pravomoci školské rady udává § 168 školského zákona. Některé pravomoci zde:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

- schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.