Back to top

SRPŠ a ŠR

SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

SRPŠ při Základní škole, Liberec, Broumovská je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci školy a škole přidružených kulturních, sportovních a zájmových kroužků.

SRPŠ Broumovská Liberec, z. s. (IČ 05197961) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Datová schránka spolku: dsvtdta

SRPŠ Broumovská Liberec, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zastupování zájmů dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti a spolupráce při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí; rozvoj zájmové činnosti dětí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolu (Broumovská 847/7, Liberec 6).

Orgány spolku:

základní organizační jednotka: členská schůze = třídní kolektiv rodičů či zákonných zástupců

nejvyšší orgán spolku: shromáždění = složeno z třídních důvěrníků, řídí činnost spolku

statutární orgán: výbor spolku = předseda, místopředseda a hospodář

Za spolek jednají předseda a místopředseda. Ti jsou oprávněni jednat samostatně navenek se státními orgány a veřejností doma i v zahraničí. Mají povinnost o svých jednáních informovat shromáždění.

Příspěvek je možné zasílat převodem na účet SRPŠ č.: 2501064343/2010 (do poznámky jméno a třídu žáka)

Výše příspěvku pro rok 2023/24 je stanovena na: 400,-Kč (za dalšího sourozence 300,-)

Do poznámky k platbě vždy uveďte jméno a třídu dítěte!

Zápis ze schůze SRPŠ - duben 2024                       Zápis ze schůze SRPŠ - říjen 2023

Zápis ze schůze SRPŠ - duben 2023                       Zápis ze schůze SRPŠ - listopad 2022

Zápis ze schůze SRPŠ - březen 2022                       Zápis ze schůze SRPŠ - listopad 2021

Zápis z online schůze SRPŠ - březen 2021               Zápis ze schůze SRPŠ - listopad 2019

Zápis ze schůze SRPŠ - září 2019

Stanovy spolku SRPŠ

Veškeré dotazy a podněty na výbor SRPŠ můžete zasílat na emailovou adresu: srpsbroumovska@volny.cz

Seznam výboru SRPŠ (třídních důvěrníků):

 třída  třídní důvěrník
 1. A  p. Hladíková Lenka
 1. B  p. Bašnárová Isabella
 1. C  p. Nováková Klára
 2. A  p. Říhová Ludmila
 2. B  p. Dudevová Pavla
 2. C  p. Horáková Kateřina
 3. A  p. Šrůtková Pavla
 3. B  p. Pavlíčková Aneta
 4. A  p. Rengerová Zuzana
 4. B  p. Turská Jana
 4. C  p. Nováková Klára
 5. A  p. Hajnová Jana
 5. B  p. Škodová Dana
 5. C  p. Pavlišová Veronika
 6. A  p. Nováková Marcela, p. Kulíková Andrea
 6. B  p. Brabec Zdeněk, p. Škoda Jan
 6. C  p. Kyselová Kavanová Veronika
 7. A  p. Mochalová Dalila
 7. B  p. Koudelková Jana
 8. A  p. Rychlá Šárka, p. Fanta Kateřina
 8. B  p. Kyselová Kavanová Veronika
 8. C  p. Houdová Pavlína, p. Chalupová Iva
 9. A  p. Prokopová Alena
 9. B  p. Slabý Miroslav
 9. C  p. Kovářová Andrea

 

Školská rada

Školská rada je orgán školy předepsaný zákonem č. 561/2004 Sb., (školským zákonem).

Umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Pravomoce školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady

  • zástupci rodičů - Ing. Jan Nezmar ( j.nezmar@seznam.cz ), Bc. Šárka Rychlá ( sarka.rychla@seznam.cz )
  • zástupci školy - Mgr. Alena Hejnová, Mgr. Eva Hartmanová
  • zástupce zřizovatele - Mgr. Radka Benešová


 Jednací řád školské rady při ZŠ Broumovská Liberec

Zápis z jednání školské rady dne 17.6.2023

Zápis z jednání školské rady dne 15.11.2022

Zápis z jednání školské rady dne 13.6.2022

Zápis z jednání školské rady dne 22.6.2020

Zápis z jednání školské rady dne 3.12.2019

Zápis z jednání školské rady dne 18.6.2019

Zápis z jednání školské rady dne 25.6.2018

Zápis z jednání školské rady dne 19.12.2017

Zápis z jednání školské rady dne 24.10.2017

Zápis z jednání školské rady dne 27.6.2017