Back to top

eTwinning

Communication through fables

eTwinningový projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a komunikaci se spolužáky z partnerské školy v Loretu v Itálii.

Komunikace: žáci píší dopisy italským kamarádům zhruba jednou měsíčně. Dopisy mají vždy nějaké téma – já a moje rodina, škola, naše město, naše země, moje zájmy a sportovní aktivity, svátky a tradice (Velikonoce), školní výlet, plány na prázdniny. Kromě dopisů komunikují žáci prostřednictvím TwinSpace, chatují a účastní se videokonference. Vytvářejí prezentace, postery a filmy. Výstupy projektu budou prezentovat prostřednictvím nástěnky ve vestibulu školy, webových stránek školy, školního časopisu a v prostředí TwinSpace.

Rozvoj čtenářských dovedností bude probíhat prostřednictvím bajek. Bajky budou děti číst, vyprávět i dramatizovat. Budou též vytvářet křížovky a hádanky, kreslit komiks, vyrábět maňásky a masky a vymýšlet vlastní bajky s mravním naučením. Navštíví zámek Lemberk, kde si prohlédnou strop sálu s výjevy z Ezopových bajek. Vytvoří videa a fotoprezentaci. Toto vše bude probíhat v češtině i angličtině a výstupy budou sdíleny v prostředí TwinSpace s italskou stranou.

Projektu se účastní žáci z 5. A pod vedením učitelky AJ Zuzany Jedličkové a třídní učitelky Terezy Lupínkové, a to od února 2019 do června 2019.

Předměty, do kterých bude projekt zapojen: anglický jazyk, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti s přesahem do etické výchovy.

webová stránka projektu: Twinspace

Výstupy projektu:

Our school

My school - Patrik      My school - Ondra      My school - Vítek

Projektový den bajky v 5.A:

project day                       

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

1. eTwinning Fun2play - ČR, Německo, Malta

Projekt je zaměřen na hry v různých zemích a na zlepšení začlenění dětí z rodin migrantů do školních kolektivů prostřednictvím těchto her. Obě současné partnerské země se s tímto problémem setkávají častěji než my. Projektu se s námi účastní školy z Německa a Malty. Děti se budou seznamovat s tradičními hrami ve svých zemích a budou se je navzájem učit. Součástí bude i seznámení se školami, městy a zeměmi partnerských zemí. Děti budou vytvářet videa, prezentace a výtvarné práce, rozvíjet ICT dovednosti a komunikovat prostřednictvím TwinSpace.

Projektu se účastní třída 6. B pod vedením paní učitelky Z. Jedličkové.

Who am I  Christmas greetings  Sport game    Our school

2. Sports4everyone - ČR, Litva, Island, Slovensko

Projekt je zaměřen na sport a vztah ke sportu v zúčastněných zemích a na poznávání škol, měst a zemí partnerů. Děti budou psát dopisy kamarádům, vytvářet obrazový slovníček pojmů, organizovat sportovní turnaje, vytvářet videa a prezentace, rozvíjet ICT dovednosti a komunikovat s kamarády prostřednictvím TwinSpace. Naším prvním partnerem je škola z Vilniusu z Litvy, se kterou se již naplno rozběhla spolupráce. Dále očekáváme účast škol ze Slovenska, Islandu a z České republiky z České Lípy. Pokud se podaří zapojit i tyto partnery, bude projekt zajímavější a na konci školního roku bychom rádi uspořádali výlet do České Lípy, kde by proběhl sportovní den.

Projektu se účastní žáci z 5. A pod vedením paní učitelky Jedličkové.

 Winter sports    Christmas greetings    My city    Etwinning day   Winter poem