Back to top

Výuka cizích jazyků

Na naší škole je kladen velký důraz na výuku jazyků. Angličtina se vyučuje již od prvního ročníku a v několika ročnících je posílena hodinová dotace na 4 hodiny v týdnu.

K angličtině přistupujeme především jako k jazyku (prostředku dorozumívání), proto je naším cílem rovnoměrně rozvíjet všechny jazykové kompetence – mluvení, poslech, čtení a psaní. Vedeme žáky od slov, přes fráze a věty až k delší smysluplné konverzaci.

V 1. a 2. ročníku probíhá výuka pouze audioorálně (děti se seznamují s řečí pouze mluvením, poslechem a prováděním různých úkonů typu nakresli, vybarvi, ukaž, zopakuj; nepíší). K výuce využíváme výukové materiály WOW (the red book v první třídě a the green book ve druhé) vytvořené Stevem Wattsem, expertem na výuku angličtiny žáků předškolního a mladšího školního věku. Videoukázka výuky v 1.A

Od 3. ročníku se žáci učí i psanou podobu slov. Na prvním stupni převažuje výuka slovní zásoby nad výukou gramatiky. V hodinách mají nezastupitelné místo říkadla, písničky, krátké obrázkové příběhy, jazykové a pohybové hry a různé interaktivní činnosti.

Ve 4. a 5. ročníku je posílena hodinová dotace na čtyři vyučovací hodiny týdně. Zvýšená časová dotace slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby a jazykových struktur.

Od 6. ročníku je rovnoměrně se slovní zásobou rozšiřována i znalost gramatiky. V hodinách jsou zastoupeny interaktivní úkoly, písně, konverzace, poslech a čtení s porozuměním a v neposlední řadě pestrá škála cvičení na rovoj slovní zásoby a gramatiky.

Na prvním stupni vyučujeme podle moderních a osvědčených učebnic z řady Chit Chat, Happy House a Happy Street od Oxford University Press a WOW od Wattsenglish. Na druhém stupni používáme nové učebnice řady Project od OUP. Ve výuce používáme i autentické materiály, videa a časopisy R+R a Gate. VV letošním školním roce máme k dispozici nejen jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, ale nově i moderní jazykovou učebnu Robotel SmartClass+.

Výuka anglického jazyka je podpořena kroužkem. V současné době probíhají 2 kroužky angličtiny s rodilým mluvčím – odstupňované individuálně podle věku a jazykových dovedností žáků. Věříme, že kontakt s rodilým mluvčím zbaví děti zábran a přirozeně motivuje ke komunikaci. Stejně jako výuka v našich hodinách, podporuje kroužek s rodilým mluvčím pojetí jazyka jako praktické schopnosti, nejen teoretické znalosti.

Od sedmého ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk. Na naší škole vyučujeme jazyk německý nebo francouzský.

V rámci výuky cizích jazyků se pravidelně zapojujeme do nejrůznějších projektů organizovaných MŠMT a DZS. Za zmínku stojí již ukončený dvouletý projekt Comenius  ( 2013-15) nebo týdenní výukové pobyty v Margate ( Velká Británie) a v Lienzu ( Rakousko) v rámci výzvy 56 MŠMT v roce 2015 a řada eTwinningových projektů. Nyní je naše škola druhým rokem zapojena do dvou mezinárodních projektů Erasmus+. Projekt s názvem „Keep fit and be healthy“ je zaměřen na žáky druhého stupně, kteří dostanou možnost zúčastnit se projektových schůzek v našich partnerských zemích, Holandsku a Rumunsku. Druhý projekt s názvem „Let’s teach for better future“ umožní učitelům absolvovat jazykové a metodické kurzy v anglicky a německy mluvících zemí a rozšířit své kompetence. Více informací najdete v záložce Projekty.

V neposlední řadě pořádá škola poznávací zájezdy do Anglie (především Londýn a oblast jižní Anglie) a Francie (Paříž), které poskytují žákům možnost poznat historii, geografii a kulturu Velké Británie a Francie. Během zájezdu do velké Británie jsou žáci ubytováni v hostitelských rodinách a tudíž mají možnost každý den komunikovat v anglickém jazyce. Nebráníme se ani zájezdům do jiných evropských zemí. V loňském školním roce jsme navštívili Švédský ostrov Öland a strávili den ve škole v Kalmaru, kde žáci prezentovali naší školu a město.

Zde odkaz na zajímavý projekt na výuku cizích jazyků Jazyky-online.info, kde jsou dostupné různé výukové materiály a testy.Jazyky-online.cz