Back to top

Výuka cizích jazyků

Na naší škole je kladen velký důraz na výuku jazyků. Angličtina se vyučuje již od prvního ročníku a v několika ročnících je posílena hodinová dotace na 4 hodiny v týdnu.

K angličtině přistupujeme především jako k jazyku (prostředku dorozumívání), proto je naším cílem rovnoměrně rozvíjet všechny jazykové kompetence – mluvení, poslech, čtení a psaní. Vedeme žáky od slov, přes fráze a věty až k delší smysluplné konverzaci.

V 1. a 2. ročníku probíhá výuka pouze audioorálně (děti se seznamují s řečí pouze mluvením, poslechem a prováděním různých úkonů typu nakresli, vybarvi, ukaž, zopakuj; nepíší). K výuce využíváme výukové materiály WOW ( WOW Green v první třídě a WOW Orange ve druhé) vytvořené Stevem Wattsem, expertem na výuku angličtiny žáků předškolního a mladšího školního věku. Videoukázka výuky v 1.A

Od 3. ročníku se žáci učí i psanou podobu slov. Na prvním stupni převažuje výuka slovní zásoby nad výukou gramatiky. V hodinách mají nezastupitelné místo říkadla, písničky, krátké obrázkové příběhy, jazykové a pohybové hry a různé interaktivní činnosti. Od letošního školního roku učíme podle materálů WOW Bronze a Happy Street 1.

Ve 4. a 5. ročníku je posílena hodinová dotace na čtyři vyučovací hodiny týdně. Zvýšená časová dotace slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby a jazykových struktur. Ve čtvrtém ročníku budeme učit podle materiálů WOW Silver a v pátém podle Project 1.

Od 6. ročníku je rovnoměrně se slovní zásobou rozšiřována i znalost gramatiky. V hodinách jsou zastoupeny interaktivní úkoly, písně, konverzace, poslech a čtení s porozuměním a v neposlední řadě pestrá škála cvičení na rozvoj slovní zásoby a gramatiky. Šesté třídy pracují s učebnicí Bloggers, sedmé, osmé a deváté s učebnicemi Project 2-4.

V devátém ročníku si žáci mohou zvolit anglickou konverzaci v nabídce volitelných předmětů.

Na prvním stupni vyučujeme podle moderních a osvědčených učebnic z řady Happy House, Happy Street a Project 1 od Oxford University Press a WOW od Wattsenglish. Na druhém stupni používáme nové učebnice řady Project od OUP a Bloggers. Ve výuce používáme i autentické materiály, videa a časopisy Play, R+R a Gate. V současnosti máme k dispozici nejen dvě jazykové učebny s interaktivní tabulí, ale i moderní jazykovou učebnu Robotel SmartClass+.

Od sedmého ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk. Na naší škole vyučujeme jazyk německý nebo francouzský.

V rámci výuky cizích jazyků se pravidelně zapojujeme do nejrůznějších projektů organizovaných MŠMT a DZS. Za zmínku stojí již ukončené dvouleté mezinárodní projekty Comenius ( 2013-15) a Erasmus+(2017-2019) nebo týdenní výukové pobyty v Margate ( Velká Británie) a v Lienzu (Rakousko) v rámci výzvy 56 MŠMT v roce 2015 a řada eTwinningových projektů. Projekt s názvem „Let’s teach for better future“ umožnil učitelům absolvovat jazykové a metodické kurzy v anglicky a německy mluvících zemích a rozšířit své kompetence. Více informací najdete v záložce Projekty.

V neposlední řadě pořádá škola poznávací zájezdy do Anglie (především Londýn a oblast jižní Anglie) a Francie (Paříž), které poskytují žákům možnost poznat historii, geografii a kulturu Velké Británie a Francie. Během zájezdu do velké Británie jsou žáci ubytováni v hostitelských rodinách a tudíž mají možnost každý den komunikovat v anglickém jazyce. Nebráníme se ani zájezdům do jiných evropských zemí. Nedávno jsme navštívili Švédský ostrov Öland a strávili den ve škole v Kalmaru, kde žáci prezentovali naší školu a město.

Zde odkaz na zajímavý projekt na výuku cizích jazyků Jazyky-online.info, kde jsou dostupné různé výukové materiály a testy. Jazyky-online.cz . K procvičení učiva lze využít i stránku www.liveworksheets.com.