Back to top

Ukončené projekty

Výzva č. 63 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy a školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřeného na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky a inkluzivní vzdělávání žáků. 

Pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení, v případě naší školy o speciálního pedagoga a školního asistenta.

Dalším aktivitou je rozvoj vzájemné spolupráce pedagogů ve škole, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pro žáky naší školy jsou organizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem kroužky doučování. 

Doba projektu: 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021

Informace šablony II

VÝZVA Č. 22 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřeného na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky a inkluzivní vzdělávání žáků. 

Pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení, v případě naší školy o speciálního pedagoga. 

Dalším aktivitou je rozvoj vzájemné spolupráce pedagogů ve škole, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pro žáky naší školy jsou organizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem kroužky doučování. 

Doba projektu: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Informace šablony

 

Projekt VÝZVA 56

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Realizace projektu: 1.8.2015 – 31.12.2015

Podporované aktivity:

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Popis projektu:V rámci projektu vzniklo na škole deset čtenářských dílen pro první stupeň, jako jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Dále jsme připravili krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky, kteří zde absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa. V měsíci listopadu vyrazilo 10 žáků do Rakouska a 50 žáků do Velké Británie. Finanční požadavky byly z velké části realizovány z projektu.

Projekt VÝZVA 57

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Realizace projektu: 1.9.2015 – 31.12.2015

Klíčové aktivity:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Popis projektu:V rámci projektu vznikne na škole deset pracovních dílen pro druhý stupeň, jako jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o pracovní činnosti a manuální práci. Dále bude z finančního příspěvku projektu realizován nákup vybavení pracovních dílen.

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Žadatel: ATTEST, s.r.o.

Partner projektu:Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p.o.

Realizace projektu: 1.10.2014 – 31.7.2015

Popis projektu:Se začátkem školního roku 2014/15 byl zahájen projekt „Vzdělávání dotykem“, do něhož se naše škola zařadila jako partner po boku dalších 51 škol z Libereckého kraje. Projekt podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti pedagogických kompetencí, aplikace informačních a komunikačních technologií do prostředí vzdělávání žáků na základních a středních školách, prohlubování odborných znalostí a implementace dotykových digitálních zařízení do školního prostředí. Do projektu se zapojilo 20 pedagogů, kteří absolvují vzdělávací kurzy v oblastech: Internet a komunikační technologie, Excel 2013, Power Point 2013, Počítačová kriminalita a kyberšikana, Autorské právo ve školní praxi, Elektronické vedení dokumentů školy, E-learning pro pedagogy a další. Pedagogové obdrží k dispozici vybrané dotykové technologie (10 tabletů a 10 notebooků). Součástí projektu je rovněž vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Projekt EU peníze školám - 2010 - 2012

logo-EU.gif, 1 kB

Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V rámci projektu a pro rozvoj vybraných oblastí budou vytvořeny nové metodické pomůcky a učební materialy. Dále pak bude probíhat i individualizace výuky prostřednictvím dělených hodin.

Nové výukové učební materiály vzniklé v rámci tohoto projektu naleznete: Výukové materiály.

Součástí projektu je podpora dalšího metodického vzdělávání pedagogických pracovníků.

Významným počinem tohoto projektu byla modernizace počítačové učebny.

 

Projekt CEET - výuka metodou CLIL - 2012

V tomto školním roce se účastní naše škola projektu s názvem: Metodická a jazyková podpora zavádění moderních metod výuky angličtiny a vytvoření inovativních metodických materiálů pro získávání nových poznatků prostřednictvím angličtiny napříč předměty 2.stupně.

Projekt startuje odučením ukázkových hodin nejazykových předmětů rodilými anglickými mluvčími. Poté budou zahrnovat angličtinu do částí svých hodin i pedagogové - nejazykáři. Nabídnou tak dětem formou krátkých aktivit, her, rébusů apod. nové způsoby práce, které ukáží využití anglického jazyka v hodinách.

Do projektu se zapojili učitelé 2.stupně, aktivity se objeví v hodinách matematiky, fyziky, zeměpisu, informatiky...

Informace o projektu naleznete na: projekt CLIL. Fotky z výuky v naší škole zde: fotky

 

Projekt IQ park Babylon Liberec - programy Nadace Škola hrou - 2009

Science centrum iQpark Liberec nabízí školním skupinám ve spolupráci s Nadací Škola hrou tematické interaktivní lektorské programy.

Programy jsou vhodným doplněním školní výuky přírodovědných předmětů.

Lektoři připravují kurzy pro mladší i starší děti a přizpůsobují obsah programů jednotlivým skupinám.

Žáci se zábavnou formou seznamují s tématy, experimentují s exponáty, provádějí pokusy, pracují v týmu.

Získané informace zúročí při řešení úkolů a hledání odpovědí na otázky v pracovních listech.

Fotky z akce : IQ Park

Volba budoucího povolání žáků Libereckého kraje - 2009

Tento projekt je určen žákům 8. ročníku, kde je hlavním nástrojem profesní diagnostika COMDI.

Program Comdi pojednává o profesním šetření, psychologickém a pedagogickém, které je prováděno pomocí počítačové diagnostiky.

Cílem je vlastní sebehodnocení klienta,zmapování celé jeho osobnosti se zaměřením na budoucí profesi.

Výstupem šetření je vysvědčení zpracované v přehledné grafické podobě s komentářem.

27.10. proběhlo testování žáků v Projektu volba budoucího povolání žáků Libereckého kraje. Výsledky obdrželi žáci 12.11.2009.

Více informací naleznete na adrese COMDI, nebo na: COMDI- metodické příručky,interpretace výstupů testů

Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého kraje  2008 - 2010

Naše základní škola se tohoto projektu účastnila společně s 12 dalšími ZŠ v Libereckém kraji.

Projekt byl zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí pomocí nových výukových metod a forem s využitím informačních a komunikačních technologií.

Projektu se z naší ZŠ účastnilo 5 pedagogů,kteří absolvovali pravidelná školení. Cílem těchto IT školení je osvojení si moderních pedagogických metod s využitím ICT ve výuce s následující zpětnou vazbou na žáky.

Škola byla díky projektu vybavena interaktivními tabulemi, notebooky a dataprojektory.

V průběhu realizace projektu vzniklo také více než 120 výukových prezentací. Prezentace jsou k dispozici na webu moderniskola.info.

Doba trvání projektu byla 21 měsíců. (1.11.2008 - 31.7.2010)

Výměnný pobyt Comenius se školou v Řeckém Alexandroupolis - 2008 - 2009

V roce 2008 byla naše škola zařazena do programu Comenius, podporovaném Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy,

od které získala grant na základě projektu Mgr.Zuzany Jedličkové, která byla pověřena jeho vedením.

Jedná se o dvouletý bilaterální program spolupráce se školou v Řecku, který je zaměřen na tradice a kulturu zúčastněných zemí.

Program se jmenuje: Make friends and never get lost in the world.

První aktivitou před plánovaným výměnným pobytem bylo vytvoření webových stránek: greece.liberec-city.cz, kde najdete nejen profily všech účastníků, ale také jejich zprávy, hodnocení a powerpointové prezentace z výměny.

Další fází byla návštěva českých dětí v Řecku ve městě Alexandroupolis, která se uskutečnila v termínu 26.2.2009 – 9.3.2009.

Děti bydlely v hostitelských rodinách, zúčastnily se vyučování v řecké škole, seznámily se s tradicemi, kulturou a historií Thrákie a navštívily dva národní parky. Návštěva řeckých dětí v Liberci proběhla v termínu 30.3.-11.4.2009.

Fotky z naší návštěvy v Řecku i návštěvy Řeků u nás najdete zde: fotky z Česko-řecké výměny

V únoru 2010 se na naší škole uskutečnil projektový den Poznáváme Řecko. V této části projektu byli všichni žáci druhého stupně seznámeni s kulturními tradicemi a začleněním Řecka do evropských struktur.

Fotky z projektového dne najdete zde: Poznáváme Řecko