Back to top

Zapojení do projektů

Na této stránce najdete popis některých projektů, jejichž je naše škola součástí.

Pomáháme školám k úspěchu

Od září 2020 patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé v rámci projektu posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Nadace Terezy Maxové dětem

V roce 2023 jsme získali dotaci od nadace ve výši 11 477,- na podporu vzdělávání ukrajinských žáků, konkrétně online jazykové kurzy.

Více o nadaci zde: Nadace Terezy Maxové dětem

 

Projekt Erasmus+

Projekt s názvem Teach4future v délce osmnácti měsíců je financován Domem zahraniční spolupráce. Tento projekt je zaměřen na tyto cíle – zlepšení ICT kompetencí učitelů a širší implementaci ICT nástrojů do výuky, zvyšování jazykových kompetencí učitelů a rozvoj komunikačních schopností, zavedení metodiky CLIL a rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci stávajících a budoucích projektů a výměna zkušeností. Cíle projektu budou naplněny ve třech oblastech – kurzy a školení, stínování v partnerské škole v Rumunsku a spolupráce s pozvaným odborníkem. Výstupem projektu bude příručka online nástrojů využitelných ve výuce. Na tyto aktivity získá škola finanční prostředky ve výši přes 26 tisích euro.

 

Férové školy v Liberci III

Projekt je soustředěn na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Liberce. V roli zřizovatele zapojených ZŠ bude Statutární město Liberec podpořeno v koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací doučování v rodinách, kariérového poradenství či kroužků ve školách podpoří 25 zapojených libereckých základních škol v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Vše doplňují osvětové aktivity směřované na veřejnost.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy a školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřeného na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky a inkluzivní vzdělávání žáků. 

Pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení, v případě naší školy o speciálního pedagoga.

Dalším aktivitou je rozvoj spolupráce pedagogů ve škole, tandemová výuka, podpora projektových dnů ve škole i mimo školu a sdílení zkušeností pedagogů. Pro žáky naší školy jsou organizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem kroužky doučování. 

Doba projektu: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 

 

Národní plán obnovy - doučování žáků

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Díky této dotaci můžeme žáky doučovat zdama. Zájemci hlaste se u svých vyučujících.

Doba projektu: 1.1.2022 - 31.12.2023