Back to top

Zapojení do projektů

Na této stránce najdete popis některých projektů, jejichž je naše škola součástí.

Pomáháme školám k úspěchu

Od září 2020 patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé v rámci projektu posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

 

         

Podpora školního stravování v Libereckém kraji, reg. číslo: CZ.03.04.01/00/22_026/0003890

Účelem projektu s názvem „Obědy zdarma pro žáky ZŠ Broumovská“ je zajištění bezplatného stravování dětem ve věku 2-19 let, z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2023/2024. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace na specifickou primární prevenci z dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2023.

V rámci dotace jsou realizovány besedy primární prevence pro žáky 4. – 9. tříd ve spolupráci s organizacemi Advaita z.ú. a Maják o.p.s. Jednotlivé besedy jsou zaměřeny na témata pro žáky aktuální s ohledem na jejich věk. Například: zlepšení klima třídních kolektivů, začleňování sociálně slabších spolužáků, prevence šikany, nebezpečí sociálních sítí a internetu apod. Všechny realizované besedy jsou v souladu s Preventivním programem školy pro rok 2023.

Nadace Terezy Maxové dětem

V roce 2023 jsme získali dotaci od nadace ve výši 11 477,- na podporu vzdělávání ukrajinských žáků, konkrétně online jazykové kurzy.

Více o nadaci zde: Nadace Terezy Maxové dětem

 

Projekt Erasmus+

Projekt s názvem Teach4future v délce osmnácti měsíců je financován Domem zahraniční spolupráce. Tento projekt je zaměřen na tyto cíle – zlepšení ICT kompetencí učitelů a širší implementaci ICT nástrojů do výuky, zvyšování jazykových kompetencí učitelů a rozvoj komunikačních schopností, zavedení metodiky CLIL a rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci stávajících a budoucích projektů a výměna zkušeností. Cíle projektu budou naplněny ve třech oblastech – kurzy a školení, stínování v partnerské škole v Rumunsku a spolupráce s pozvaným odborníkem. Výstupem projektu bude příručka online nástrojů využitelných ve výuce. Na tyto aktivity získá škola finanční prostředky ve výši přes 26 tisích euro.

 

Férové školy v Liberci III

Projekt je soustředěn na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Liberce. V roli zřizovatele zapojených ZŠ bude Statutární město Liberec podpořeno v koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací doučování v rodinách, kariérového poradenství či kroužků ve školách podpoří 25 zapojených libereckých základních škol v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Vše doplňují osvětové aktivity směřované na veřejnost.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy a školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřeného na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky a inkluzivní vzdělávání žáků. 

Pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení, v případě naší školy o speciálního pedagoga.

Dalším aktivitou je rozvoj spolupráce pedagogů ve škole, tandemová výuka, podpora projektových dnů ve škole i mimo školu a sdílení zkušeností pedagogů. Pro žáky naší školy jsou organizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem kroužky doučování. 

Doba projektu: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2023
 

 

Národní plán obnovy - doučování žáků

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy   Komponenta 3.2 Adaptace školních programů

Termín:  1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Finanční podpora: 342 300 Kč 

Termín:  1. 1. 2023 – 31. 8. 2023

Finanční podpora:  234 240 Kč 

Popis:

Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 a vzdělanostních nerovností na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.

Projekt si dává za cíl podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 formou individuálních i skupinových doučování.

Zvýšená podpora je věnována vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

Projekt bude realizován zejména v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

Vyučování bude realizováno zejména pedagogy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

 

DIGIPROPAST A DIGIPOMŮCKY

Realizace investice 3.1. Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace

Termín: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Finanční podpora: 684 000 Kč

z toho na podporu prevence digitální propasti 118 000 Kč
z toho na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami 566 000 Kč

Termín: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Finanční podpora: 291 000 Kč

z toho na podporu prevence digitální propasti 291 000 Kč

Termín: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Finanční podpora: 366 000 Kč

z toho na podporu prevence digitální propasti 366 000 Kč

Popis:

Část podpory A: na podporu prevence digitální propasti, jejíž cílem je snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi
Část podpory B: na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU